FOTO’S

live performance + installation (photo by Ilya Rabinovich)
Adi Hollander, installation (photo by Ilya Rabinovich).
The body imitates the landscape
Adi Hollander, installation (photo by Ilya Rabinovich).
Maze ensemble "The body imitates the landscape"
The body imitates the landscape, installation + live concert (photo by Ilya Rabinovich).
MAZE ensemble (photo by Ilya Rabinovich).
detail (photo by Ilya Rabinovich).

 

Adi Hollander, exhibition (photo by Ilya Rabinovich).
Adio Hollander, Installation.
Installation (photo by Ilya Rabinovich).
Maze ensemble played "The body initates the landscape".
Maze ensemble (photo by Ilya Rabinovich).
Building the installation (photo by A.Holl )
Building up (photo by A.Holl)
The body imitates the landscape (photo by Sooyoung Kwon)
modulars (photo by Ilya Rabinovich)
detail (photo by Vesna Madzoski)